top of page

THE VILLAGES / NA BAILTEAN  

 History and information / Eachdraidh agus fiosrachadh

UPPER BARVAS / BARABHAS UARACH

Upper Barvas (Gaelic: Barabhas Uarach) is at the Southern tip of the Galson Estate, the main settlement of Barvas not being included. You will see a sign informing you that you are leaving the estate as you leave Upper Barvas. Ballantrushal is the next township to the north.

The Handay River runs down the west side of the houses in Upper Barvas which are mostly situated along the main road. Barvas cemetery is found along a road which runs down to the beach just north of Upper Barvas.

Tha Barabhas Uarach suidhichte ann an ceann a deas Oighreachd Ghabhsainn agus tha an còrr de Bharabhas a-muigh air chrìochan na h-oighreachd. Nuair a dh’fhàgas sibh Barabhas Uarach, chithear soidhne a tha ag innse dhuibh gu bheil sibh a’ fàgail na h-oighreachd. ’S e Baile an Truiseil an ath bhaile dhan tuath.

 

Tha Abhainn Shanndaigh a’ ruith sìos air taobh siar nan taighean ann am Barabhas Uarach, a tha gu ìre mhòir air an sgaoileadh a-mach air feadh a' phriomh rathaid. Gheibhear cladh Bharabhais aig ceann an rathaid a tha a’ dol sìos chun tràigh, gu tuath air Barabhas Uarach.
 

 

bottom of page