top of page

Fàilte chridheil ort a’ Fhionnlaigh! CLOH appoint Development Manager


Community Land Outer Hebrides have this week (02/06/21) announced Finlay Maclennan as their Development Manager.


Community Land Outer Hebrides (CLOH) was informally established in 2016 as a knowledge sharing network of community landowners in the Outer Hebrides, and the organisation was formally constituted in 2020 and plans are in place to register as a SCIO in 2021. In his role as Development Manager, Finlay will be supporting the sector to explore the opportunities available to community landowners in the Outer Hebrides, whilst also continuing to support land trusts to share best practice, ideas and knowledge. See below for CLOH's bilingual statement welcoming Finlay to post.


"An t-seachdain seo, tha sinn cuir fàilte air Fionnlagh MacGilleFhinnein, a chaidh a chur an dreuchd na Mhanaidsear Leasachaidh aig Fearann Coimhearsnachd Na h-Eileanan an Iar. Tha Fionnlagh air mar-tha mòran a dhèanamh le coinneamh mòr le gach urras oighreachd sna h-eileanan. Tha sinn a’ coimhead air adhart ri bhith an sàs ann am pròiseactan agus rannsachadh dòighean ùra far an urrainn dhuinn a bhith ag obair còmhla agus a’ fàs nas làidire ann an obair an fhearainn. Fàilte chridheil ort a’ Fhionnlaigh!"


"This week we welcome Finlay Maclennan, who has been appointed as Development Manager for Community Land Outer Hebrides. Finlay has hit the ground running, already having attended a network meeting of all land trusts in the Outer Hebrides. We look forward to taking forward projects and further exploring how we can work together and grow the strength and resilience of the land sector. Welcome onboard Finlay!"


Follow CLOH's Facebook and Twitter pages for more information on their work:


Σχόλια


Featured Posts
Recent Posts
bottom of page