top of page

Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson Tachartas na Bliadhna aig Duaisean na Gàidhlig

Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson Tachartas na Bliadhna aig Duaisean na Gàidhlig - Dùthchas shortlisted for Event of the Year at the Gaelic Awards.

Tha sinn air ar dòigh gu bheil sinn gu bhith a' riochdachadh an Urrais aig Duaisean na Gàidhlig air 19 Samhain ann an Glaschu. Tha Dùthchas air a' gheàrr-liosta airson tachartas na bliadhna - seachdain a bhios a' toirt sùil air cànan, cultar agus dualchas ann an iomadach diofar dhòigh leithid biadh is deoch, sgilean traidiseanta agus eachdraidh is sloinntearachd.

We are delighted to be representing the Urras at the Gaelic Awards on 19th November. Dùthchas has been shortlisted for the Event of the Year award - a week which celebrates our language, culture and heritage in many different ways including food and drink demonstrations, traditional skills and history and genealogy.

[Shona Nic a' Mhaoilein & Fiona Rennie]

Featured Posts
Recent Posts
bottom of page