UOG NEW LOGO (2)

Job Vacancies

 

 

 

COTHROM OBRACH - AIR A CHUIR A-MACH A-RITHIST

Bi mar phàirt dhan sgioba againn!

Urras Oighreachd Ghabhsainn

Oifigear Leasachaidh na Gàidhlig

 

 

 

Uairean:                  37 uairean gach seachdain

Tuarastal:                £19,250 sa bhliadhna

Cùmhnant

ùine-shuidhichte:   3 bliadhna

Àite:                         Oifis Urras Oighreachd Ghabhsainn, Tom na Bà,              

                                Gabhsann bho Dheas, Eilean Leòdhais

 

 

Tha an obair seo pàirt-mhaoinichte le Bòrd na Gàidhlig agus Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean.

 

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn (UOG) ag amas air a bhith a’ meudachadh luach eaconomaigeach agus sòisealta cànan agus dualchas na Gàidhlig san Oighreachd, agus thathar an-dràsta ag obair air grunnan phròiseact agus iomairt gus cothroman eaconomaigeach agus sòisealta a bhrosnachadh ann an coimhearsnachd Oighreachd Ghabhsainn.  

 

Tha UOG airson neach fèin-mhisneachail fhastadh airson obrachadh còmhla ri coimhearsnachd Oighreachd Ghabhsainn airson brosnachadh agus taic a thoirt do ionnsachadh agus cleachdadh na Gàidhlig gus prìomh amasan aithnichte a lìbhrigeadh, m.e. turasachd, slàinte agus sunnd, cùram-chloinne, agus mar sin a’ soillseachadh cho cudromach ’s a tha cànan na Gàidhlig mar dhraibhear sòisio-eaconomaigeach.

 

 

The UOG a’ lìbhrigeadh Prògram Seilbh Coimhearsnachd agus thathar a’ sùileachadh gun toireadh an neach soirbheachail taic do bhuidhnean gus cothroman a shireadh an cànan a chleachdadh airson taic a thoirt do chinneas agus leasachadh na buidhne, a’ cur luach ris na tha iad a’ tairgsinn.  

 

 

Bidh sàr sgilean conaltraidh ann an sgrìobhadh is còmhradh aig an neach a bhios soirbheachail, le fileantas ann an sgrìobhadh agus labhairt sa Ghàidhlig. Dh’fheumar cuideachd eòlas air pròiseactan dualchais agus obair coimhearsnachd.

 

Tha e riatanach gum bi thu comasach obrach air do cheann fhèin.

 

 

Ceann-latha airson iarrtasan Dihaoine 30 Màrt 2018

 

Airson paca-iarrtais cuir fios gu:

Lisa Maclean, Oifigear Leasachaidh Coimeirsealta

Oifis Urras Oighreachd Ghabhsainn, Tom na Bà, Gabhsann bho Dheas, Eilean Leòdhais, HS2 0SH

 

Fòn: 01851 850393    Post-dealain: office@uogltd.com   Làrach-lìn: www.galsontrust.com

 

Tha Urras Oighreachd Ghabhsainn na chompanaidh earranta,

àireamh SC 73903 agus na bhuidheann charthannais, àireamh SC036903

 

                 

HIE logo_bng

 

 

 

RE-ADVERTISED VACANCY

Come and join our team!

Urras Oighreachd Ghabhsainn

Gaelic Development Officer

 

Hours:             37 hours per week

Salary:             £19,250 per annum

Fixed Term:     3 years

Location:         UOG Business Centre, South Galson, Isle of Lewis

 

This post is part funded by Bòrd na Gàidhlig and Highlands and Islands Enterprise.

 

Urras Oighreachd Ghabhsainn (UOG) aims to maximise the economic and social value of Gaelic language and heritage to the estate and are currently undertaking various projects and initiatives to stimulate economic and social opportunities.

 

UOG is seeking to recruit a self-motivated individual to engage with the community of the Galson Estate to proactively promote, support learning of and use Gaelic to deliver against recognised priorities e.g. tourism, health and wellbeing, childcare and thereby place importance on the Gaelic language as a socio-economic driver.

 

UOG delivers a Community Investment Programme and it is expected the post-holder would support organisations to seek opportunities to use the language to support their growth and development, adding value to their offering.

 

The successful applicant will have excellent verbal and written communication skills with fluency in Gaelic, both verbal and written. Experience of heritage related projects and community-led development would be required.

 

The ability to work on your own initiative is essential.

 

 

The closing date for applications is midday on Friday 30th March 2018

 

For an application pack please contact:

Lisa Maclean, Commercial Development Manager

UOG Business Centre, Tom na Ba, South Galson, Isle of Lewis, HS2 0SH

 

Tel: 01851 850393    Email: office@uogltd.com    Web: www.galsontrust.com

 

Urras Oighreachd Ghabhsainn is a company registered in Scotland,                                                                                                Company No. 73903 and a registered Scottish Charity SC036903

 

 

                 

HIE logo_bng